Skip to main content

Table 3 Summary of model-derived TIAC for each radionuclide

From: Dosimetric impact of Ac-227 in accelerator-produced Ac-225 for alpha-emitter radiopharmaceutical therapy of patients with hematological malignancies: a pharmacokinetic modeling analysis

Tissue Radionuclide TIAC (MBq-h/MBq 225/7Ac administered)
225Ac-Ab, 221Fr, 217At Free 213Bi 227Ac-Ab Total 227Th 223Ra + daughters
Adipose tissue 1.881E−01 9.406E−02 9.287E−06 3.893E−04 1.488E−04
Adrenals 1.440E−03 7.198E−04 7.106E−08 7.147E−08 2.430E−08
Lungs 2.999E−01 1.500E−01 1.480E−05 1.489E−05 5.063E−06
Brain 2.879E−02 1.440E−02 1.421E−06 1.429E−06 4.860E−07
Breasts 1.384E−02 6.919E−03 6.831E−07 6.870E−07 2.336E−07
Cortical bone surface 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 7.814E−04 5.287E−04
Cortical bone 1.919E−02 9.597E−03 9.475E−07 1.333E−06 3.240E−07
Heart wall 2.399E−02 1.200E−02 1.184E−06 1.191E−06 4.050E−07
Kidneys 4.799E−02 0.000E+00 2.369E−06 5.800E−05 8.100E−07
Left colon contents 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 3.792E−06 1.198E−06
Left colon wall 2.126E−02 1.063E−02 1.050E−06 9.123E−06 2.719E−06
Liver 8.255E+00 2.064E+00 5.709E−04 3.393E−04 4.050E−06
Muscle 2.519E−01 1.260E−01 1.244E−05 1.251E−05 4.253E−06
Ovaries 4.799E−04 2.399E−04 2.369E−08 7.925E−07 8.100E−09
Pancreas 1.440E−02 7.198E−03 7.106E−07 7.147E−07 2.430E−07
RM 8.396E+01 8.185E+00 5.902E−03 2.368E−03 1.620E−06
Right colon contents 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 5.807E−06 1.834E−06
Right colon wall 2.126E−02 1.063E−02 1.050E−06 7.107E−06 2.082E−06
Rectosigmoid colon contents 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 5.916E−06 1.869E−06
Rectosigmoid colon wall 1.026E−02 5.132E−03 5.067E−07 6.732E−06 2.048E−06
Spleen 6.153E+00 4.471E−01 4.263E−04 3.367E−04 5.670E−07
Trabecular bone surface 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 7.688E−04 6.575E−04
Trabecular bone 2.879E−02 1.440E−02 1.421E−06 5.775E−06 4.860E−07
Thymus 5.535E−04 2.768E−04 2.732E−08 2.748E−08 9.343E−09
Thyroid 1.440E−03 7.198E−04 7.106E−08 7.147E−08 2.430E−08
Urinary bladder content 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 1.669E−04 0.000E+00
Uterus 2.214E−03 1.107E−03 1.093E−07 1.099E−07 3.737E−08